Arxiv

Archive for İ

Install MySQL from source with debugging option in Linux

Hörmətli oxucular, bugünkü mövzumuz aşkar edilmiş hər hansı problemi dərinləməsinə araşdırıb tapmaq və yaxud onu debug etməkdən ibarətdir.
Mövzuya biraz teoriya ilə başlamaqda fayda var.
İlk öncə MySQL üçün bəzi anlayişları irəli sürək:
1. MySQL Logging:
MySQL-də log-lamanın növləri aşağıdakılardır:

* General Log – bütün növ RDBMS fəaliyyətlərin hamısı (SQL-lərin hamısı) bu log faylında log-lanır. Production server-lərdə aktiv etmək məsləhət deyil. Səbəbi isə çox sadədir işlək database-də bu log həcmi qısa müddətdə bir neçə GB-yə çata bilər. General Log adətən 1-2 dəqiqəlik lazım olan aktivliyi scan etmək üçün istifadə olunur.

* Slow Quer Log – default olaraq 10 saniyədən daha çox işləyən sorğuların hamısı bu faylda log-lanır. Təbii ki, 10 saniyəni daha aşağı məsələn, 3 saniyə edib sizin database-inizdə 3 saniyədən çox işləyən, həmçinin index-siz çalışdırılan və.s sorğuları aşkarlaya bilərsiniz.

* Error Log – MySQL start olunandan bu yana baş vermiş bütün kritik dəyişikliklər və error-lar bu faylda qeyd olunur. Bizim üçün ən vacib məsələlərdən biri crash və yaxud BUG-la qarşılaşdıqda ilk edəcəyimiz iş bu fayla baxmaqdır. Çox böyük ehtimal ki, bu faylda stack trace qeyd olunub. Nümunə olaraq:

Thread pointer: 0x0
Attempting backtrace. You can use the following information to find out
where mysqld died. If you see no messages after this, something went
terribly wrong...
stack_bottom = 0 thread_stack 0x40000
/usr/local/mysql/bin/mysqld(my_print_stacktrace+0x35)[0xab6ead]
/usr/local/mysql/bin/mysqld(handle_fatal_signal+0x404)[0x736ee0]
/lib64/libpthread.so.0[0x35df20f710]
/usr/local/mysql/bin/mysqld[0xd27e2e]
/usr/local/mysql/bin/mysqld[0xd1cc5e]
/usr/local/mysql/bin/mysqld[0xc5d5f6]
/usr/local/mysql/bin/mysqld[0xc5dca7]
/usr/local/mysql/bin/mysqld[0xc5e152]
/lib64/libpthread.so.0[0x35df2079d1]
/lib64/libc.so.6(clone+0x6d)[0x35deee8b5d]

Error Log-da verilən faydalı məlumata baxmayaraq, hər hansı BUG-ı report etdikdə MySQL(Oracle) -ın professional developer-lərinə (hansı ki MySQL-i onlar yazırlar) error-un məhz hansı kod faylının hansı funksiyasında baş verdiyi maraqlandırır. Səbəbi isə çox sadədir BUG-ı reproduce edə bilsinlər və də asanlıqla həmin kod hissəsində dəyişiklik edə bilsinlər. Bunun üçün isə sizdən Linux Admin-lərin çox gözəl bildiyi CORE DUMP tələb olunacaq.
Qeyd edək ki, core dump-ı yalnız və yalnız Debug aktivləşdirilmiş MySQL ilə generate edə biləcəksiniz. Debug mode heç bir halda hazır şəkildə, yüklənə bilən şəkildə (downloadable) saxlanılmır.
Burdan belə çıxır ki, biz MySQL-i source-dan özümüz yazmalı olacıq. CMAKE-ə isə DEBUG-ı aktiv etsin deyə, necə deyərlər bir əmr append edəcik.
Dependency-ləri install edirik:

[root@localhost ~]# yum groupinstall "Development Tools"
[root@localhost ~]# yum install cmake
[root@localhost ~]# yum install ncurses ncurses-devel
[root@localhost ~]# yum install wget

Daha sonra arxiv faylımızı download edirik:
mysql-5.6.19.tar.gz

Daha sonra da ardıclıllıqla:

1. [root@localhost ~]# wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.6/mysql-5.6.19.tar.gz
2. [root@localhost ~]# tar -xvf mysql-5.6.19.tar.gz
3. 
[root@localhost ~]# groupadd mysql
[root@localhost ~]# useradd -r -g mysql mysql
4. [root@localhost ~]# cd mysql-5.6.19
5. [root@localhost mysql-5.6.19]# cmake  -DWITH_DEBUG=1
6. [root@localhost mysql-5.6.19]# make
7. [root@localhost mysql-5.6.19]# make install

Install bitdikdən sonra:

8.  [root@localhost mysql-5.6.19]# cd /usr/local/mysql
9.  [root@localhost mysql]# chown -R mysql .
10. [root@localhost mysql]# chgrp -R mysql .
11. [root@localhost mysql]# scripts/mysql_install_db --user=mysql
2014-07-21 03:52:05 14280 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages
2014-07-21 03:52:05 7f6e8f793720 InnoDB: !!!!!!!! UNIV_DEBUG switched on !!!!!!!!!
2014-07-21 03:52:05 7f6e8f793720 InnoDB: !!!!!!!! UNIV_SYNC_DEBUG switched on !!!!!!!!!

Fərqliliyə diqqət yetirin.
Daha sonra:

12. [root@localhost mysql]# chown -R root .
13. [root@localhost mysql]# chown -R mysql data
14. [root@localhost mysql]# bin/mysqld_safe --user=mysql &
[root@localhost mysql]# bin/mysqld_safe --user=mysql &
[1] 14525
[root@localhost mysql]# 140721 03:55:41 mysqld_safe Logging to '/var/log/mysqld.log'.
140721 03:55:41 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql

Gördüyünüz kimi artıq, debug MySQL start olundu və öz testlərinizə başlaya bilərsiniz.
Connect olduqda:

[root@localhost bin]# ./mysql -u root --socket=/usr/local/mysql/data/mysql.sock
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.6.19-debug-log Source distribution

Server versiyasında fərqi dərhal görürük: 5.6.19-debug-log.

Deməli, biz artıq sizlərlə, DEBUG MySQL-i install etdik. İndi isə MySQL CORE DUMP-ın alınmasına baxacıq.
Bu məqsədlə biz, my.cnf (MySQL config faylı) faylında [mysqld] kataloqu altında yazırıq:
[mysqld]
core-file

Həmçinin faylın sonuna qeyd edirik:
[mysqld_safe]
core_file_size=unlimited

Bu şəkildə start olunmuş MySQL-də hər hansı crash baş verərsə aşağıdakına bənzər bir output görə bilərsiniz:

bin/mysqld_safe: line 166: 27247 Segmentation fault      (core dumped) 


(core dumped) –
yəni core file artıq yaradıldı.
Default olaraq core file-ı MySQL datadir-də yaradılır.

Sizlərlə MySQL-in source-dan debug option-la installına baxdıq. Həmçinin Core Dump-ın yaradılmasını da göstərdik.
Təşəkkürlər.

Advertisements