Arxiv

Posts Tagged ‘xtrabackup’

Installing Xtrabackup on Ubuntu 12.04

Xtrabackup haqqında artıq bir neçə yazılarımız olub. qısa olaraq Xtrabackup MySQL hot online backup tool-dur.
Xtrabackup-ı Ubuntu üzərinə install etmək üçün ardıcıllıqla:
1.

 apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys 1C4CBDCDCD2EFD2A

2.
/etc/apt/sources.list faylına qeyd edirik:

deb http://repo.percona.com/apt precise main
deb-src http://repo.percona.com/apt precise main

precise yerinə ubuntu version-u yazmaq lazımdır.
Məsələn precise=12.04

10.04LTS (lucid)
12.04LTS (precise)
12.10 (quantal)
13.04 (raring)

Debian üçün:

6.0 (squeeze)
7.0 (wheezy)

3.

apt-get update
.
.
Fetched 3,254 kB in 46s (70.2 kB/s)

4.

apt-get install percona-xtrabackup
.
.
.
Setting up percona-xtrabackup (2.1.3-608.precise) ...

5. Bitdi.

root@sh-ubuntu:~# xtrabackup --version
xtrabackup version 2.1.3 for Percona Server 5.1.59 unknown-linux-gnu (x86_64) (revision id: 608)
Advertisements

Installing Xtrabackup on Fedora 17

Xtrabackup Percona tərəfindən yaradılmış MySQL Hot Backup tool-dur. Open Source-dur. Backup alarkən MySQL-i lock etmir və dünyada production səviyyədə istifadə olunur. MySQL Enterprise Backup-a oxşardır(bu məhsul Oracle tərəfində MySQL Enterprise Edition-la bərabər təklif olunur.Yəni pulludur)
İnstall edərkən bəzi problemlər oldu, sizdə də olmasın deyə yazıram.
Xtrabackup, Percona Release .rpm paketində gəlir. və 32-bit OS-lər üçün sonu i386.rpm istifadə etmək lazımdır. Percona release
Aşağıdakı komandaları ardıcıllıqla işlədək:
1.

[root@sh ~]# wget http://www.percona.com/downloads/percona-release/percona-release-0.0-1.i386.rpm
--2012-12-28 13:50:15-- http://www.percona.com/downloads/percona-release/percona-release-0.0-1.i386.rpm
Resolving www.percona.com (www.percona.com)... 74.121.199.234
Connecting to www.percona.com (www.percona.com)|74.121.199.234|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6115 (6.0K) [application/x-redhat-package-manager]
Saving to: `percona-release-0.0-1.i386.rpm'

100%[======================================>] 6,115    19.5K/s  in 0.3s  

2012-12-28 13:50:16 (19.5 KB/s) - `percona-release-0.0-1.i386.rpm' saved [6115/6115]

2.

[root@sh ~]# rpm -Uhv http://www.percona.com/downloads/percona-release/percona-release-0.0-1.i386.rpm
Retrieving http://www.percona.com/downloads/percona-release/percona-release-0.0-1.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:percona-release    ########################################### [100%]

3. bu addımda ERROR çıxdı

[root@sh ~]# yum list | grep percona
http://repo.percona.com/centos/17/os/i386/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found : http://repo.percona.com/centos/17/os/i386/repodata/repomd.xml
Trying other mirror.
Error: failure: repodata/repomd.xml from percona: [Errno 256] No more mirrors to try.

Biraz google-da gəzdikdən sonra son nəticədə aşkarladım ki, problem /etc/yum.repos.d/Percona.repo faylında imiş.
Faylın ilkin install olunmuş variantı belədir:

[percona]
name = CentOS $releasever - Percona
baseurl=http://repo.percona.com/centos/$releasever/os/$basearch/
enabled = 1
gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-percona
gpgcheck = 1

Fayl-da aşağıdakı kimi dəyişiklik edirik:

[percona]
name = CentOS 6 - Percona
baseurl=http://repo.percona.com/centos/6/os/i386/
enabled = 1
gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-percona
gpgcheck = 0

Və yuxarıdakı 3-cü addımı təkrarlayırıq:
3.

[root@sh ~]# yum list | grep percona
percona-release.i386            0.0-1            installed
percona-toolkit.noarch           2.1.7-1           @/percona-toolkit-2.1.7-1.noarch
.
.
.
percona-xtrabackup.i686          2.0.4-484.rhel6       percona 
percona-xtrabackup-debuginfo.i686     2.0.4-484.rhel6       percona 
percona-xtrabackup-test.i686        2.0.4-484.rhel6       percona 

4-cü və sonuncu addım

[root@sh ~]# yum install xtrabackup
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package percona-xtrabackup.i686 0:2.0.4-484.rhel6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
.
.
.
Installed:
 percona-xtrabackup.i686 0:2.0.4-484.rhel6                   
Complete!

Təşəkkürlər 🙂